Project: WEIZMAN NEIGHBORHOOD – COMPLEX 2

Project:

WEIZMAN NEIGHBORHOOD – COMPLEX 2

No.:

500-2

Location:

Herzliya

Type:

Multiuse

Client:

Azorim

Status:

Planning

Year:

2022

מתחם 2 – ממוקם לאורך שדרת הרב קוק – השדרה המרכזית הרחבה המקשרת בין העיר לים ולאורכה חזית מסחרית. המתחם כולל סדרת מגדלים מעל מסד מרקמי בן 7 קומות היוצר דופן אורבנית מסחרית מעניינת לציר העירוני החשוב והמרכזי בעיר. החזית המסחרית מתעקלת פנימה לאורך רחוב בן סרוק – שער הכניסה לשכונה, כאשר מתחם 1, שיתוכנן בהמשך, יהווה את הסימטריה שלו ויחדיו יצרו את  השער לתוך השטחים הירוקים ומבני הציבור שבליבה של השכונה החדשה.

הרצון ליצור קנה מידה אנושי לצד צפיפות גבוהה יחסית, יצר אתגר עיצובי משמעותי. כך, בעזרת מסגור של ארבעת קומות המגורים התחתונות במסד, והנמכת תחתית המגדלים לתוכו, יצרנו חזית המשכית בקנה מידה אנושי.

עורף המגדלים פונה לפארק מרכזי אליו פונות הכניסות למגדלי המגורים ולחניוני הרכב. הבינוי בהיקף הגבוה אפשר התייעלות מבחינת תשתיות וחסכון כלכלי, כך שתוכננו מערכות מתקדמות לשירות הדיירים, ביניהן מערכת איסוף אשפה פניאומטית מרכזית, האוספת את כל הפסולת לאתר מרכזי אחד בשכונה.

 

שני המתחמים מהווים את תחילתה של בניית השכונה שחרטה על דגלה להיות בקדמת החדשנות האורבנית בכל ההיבטים: התכנוניים, התפעוליים, הטכנולוגים והעיצוביים.

  • שטחים מעל הקרקע מגורים 49,300 מ"ר, מסחר 1,460 מ"ר
  • שטחים מתחת לקרקע 26,000 מ"ר
  • מס. יח"ד לפינוי 140
  • מס. יח"ד לבינוי 448

Explore More Projects